હિંગ મોટ (2021) | કાજ મોટ્ટે મૂવી | કાજે બરછટ કન્નડ મૂવી

[ad_1]

પ્રકાશન તારીખ : – 2021
નિર્દેશિત દ્વારા : – ચંદ્રહાસા બી
પ્રસ્તુત દ્વારા : – ચંદ્રહસા બી
અમલમાં મૂક્યો : – ગુરુરાજ જગેશ, માડેશ, હેમંત, થાનુજ
શૈલીઓ : – લડવું
સંગીત : – શ્રીવસ્થ:
ભાષા: હિન્દી : – કન્નડ
દેશ : – ભારત

[ad_2]

Source link

Leave a Comment